O Nama

Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je dobrovoljna, samostalna, nezavisna, vanstranačka, neprofitna, strukovna organizacija fizioterapeuta Crne Gore osnovana 20.04.2013.g. u Institutu „Dr Simo Milošević“ u Igalu, u kome se nalaze naše prostorije. Udruženje fizioterapeuta Crne Gore je primljeno u punopravno članstvo u WCPT (Svjetsku organizaciju za fizikalnu terapiju) na 18. Skupštini koja se održala od 29. aprila do 1. maja 2015. uoči Svjetskog Kongresa fizioterapije u Singapuru. Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja je fizioterapeutska djelatnost u skladu sa ciljevima WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju). Ciljevi Udruženja su:

1. Zaštita interesa fizioterapeuta,
2. Poboljšanje statusa fizioterapeuta,
3. Učlanjenje u Svjetsku i Evropsku konfederaciju za fizikalnu terapiju (WCPT, ER-WCPT),
4. Podsticanje visokih standarda obrazovanja i standarda fizioterapije,
5. Podsticanje naučno-istraživačkog rada,
6. Podsticanje komunikacije i razmjene informacija među fizioterapeutima,
7. Organizovanje Kongresa i ostalih stručnih okupljanja,
8. Predstavljanje fizioterapije stručnoj i široj javnosti,
9. Iniciranje i učestvovanje u javnim raspravama od uticaja na zdravlje populacije,
10. Saradnja sa nacionalnim i internacionalnim organizacijama,
11. Preuzimanje svih zakonskih akata neophodnih za razvoj Udruženja,
12. Razvijanje administrativnog sistema.

Područje djelovanja Udruženja je izrada i primjena planova razvoja iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije, socijalne i profesionalne rehabilitacije djece i odraslih.

Svaki zainteresovani fizioterapeut, da bi postao redovan član Udruženja, mora da popuni pristupnicu za upis u Registar Udruženja, priloži dvije (2) fotografije ne starije od 6 (šest) mjeseci, fotokopiju lične karte i kopiju diplome odgovarajuće obrazovne ustanove. Redovni član Udruženja može biti samo zdravstveni radnik, državljanin Crne Gore i strani državljanin koji ima boravišnu i radnu dozvolu u Crnoj Gori,  koji ima završenu stručnu kvalifikaciju: Doktor fizioterapije, Master fizioterapije, Specijalista primijenjene fizioterapije, Bachelor primijenjene fizioterapije, Viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar.

lan 18. Statuta Udruženja fizioterapeuta Crne GorePrava i obaveze redovnog člana Udruženja su da:

1. Bira i bude biran u sve organe Udruženja, kao i druge srodne organizacije gdje se delegira;
2. Preuzima obaveze i učestvuje u radu Udruženja i njegovih organa;
3. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
4. Postupa prema Statutu i poštuje sve odluke organa Udruženja;
5. Daje prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad organa i drugih tijela Udruženja i da o stavu bude obaviješten;
6. Učestvuje na stručnim skupovima u cilju stručnog usavršavanja;
7. Preko Udruženja uspostavlja saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
8. Uredno plaća članarinu;
9. Dostojno predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, štiteći pri tom profil fizioterapeuta.

Udruženje ostvaruje svoje ciljeve kroz:


 • Organizaciju fizioterapeuta na teritoriji Crne Gore, podsticanjem i koordiniranjem aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva na unapređenju zdravstvene zaštite, medicinske nauke i medicinske struke.
 • Stvaranje materijalnih uslova za rad Udruženja.
 • Formiranje Registra fizioterapeuta.
 • Praćenje razvoja i dostignuća iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije i drugih oblasti vezanih za to područje.
 • Donošenje i prihvatanje standarda obrazovanja i standarda fizioterapeutske prakse.
 • Samostalno i/ili u saradnji sa drugim organizacijama očuvanje i unapređenje struke, širenje uticaja i polja djelovanja fizioterapeuta i poboljšavanje fizioterapeutskog zvanja u zajednici.
 • Zaštitu pojma "Fizikalna terapija", "Fizioterapija", "Primijenjena fizioterapija" i stručna zvanja: Doktor fizioterapije, Master fizioterapije, Specijalista primijenjene fizioterapije, Bachelor primijenjene fizioterapije, Viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar.
 • Rad na unapređenju edukativnih procesa koji obezbjeđuju maksimalnu stručnost fizioterapeuta.
 • Sprovođenje edukacije organizovanjem stručnih skupova, edukativnih sastanaka, seminara, kurseva, kongresa, simpozijuma, samostalno i/ili u saradnji sa srednjim školama, fakultetima i ostalim organizacijama i time djelovati na poboljšanje pružanja usluga u procesu rehabilitacije pacijenata, prevenciji obolijevanja i smanjenju invaliditeta.
 • Blisku saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom rada, Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom nauke, Zavodom za zapošljavanje, institucijama, odgovarajućim zdravstvenim organizacijama, udruženjima, društvima, savezima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu, sa sindikatima, Crvenim krstom, Fondom rada, Fondom zdravstvenog osiguranja i Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja.
 • Izdavanje i ovjeru neophodne dokumentacije.
 • Poboljšanje kvaliteta usluga.
 • Bavljenje publikacijom stručnih brošura i literature namijenjene fizioterapeutima u skladu sa Zakonom i usaglašavanjem metodologije rada fizioterapeuta.
 • Obilježavanje Međunarodnog Dana fizioterapije (8. septembar).
 • Povezivanje Udruženja sa drugim multidisciplinarnim organizacijama.
 • Formiranje Fonda za specijalne projekte.
 • Učestvovanje u naučno - istraživačkim projektima i razmjena informacija o istraživanju.
 • Usvajanje amblema Udruženja i WCPT (Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju).
 • Stalnu saradnju sa odgovarajućim stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
 • Upoznavanje članova Udruženja o dostignućima u primijenjenoj fizioterapiji, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji.
 • Obavještavanje članova Udruženja o stručnim sastancima iz oblasti primijenjene fizioterapije, fizikalne medicine i rehabilitacije koji se organizuju u zemlji i inostranstvu.
 • Razvijanje informativnog sistema Udruženja.
 • Marketing i sponzorstvo.