Obavezno posjedovanje licence za rad fizioterapeuta i sertifikata za rad viših fizioterapeutskih tehničara i fizioterapeutskih tehničara

Obavještavamo Vas da je, u skladu sa članom 9 Statuta Komore fizioterapeuta Crne Gore („Sl. list CG“ br. 44/2017), članstvo u Komori fizioterapeuta Crne Gore obavezno za sve zdravstvene radnike koji su stekli diplomu u oblasti fizioterapeutske djelatnosti koji neposredno pružaju fizioterapeutske usluge na teritoriji Crne Gore (Doktor fizioterapije, Magistar fizioterapije, Specijalista primijenjene fizioterapije, Bachelor primijenjene fizioterapije, viši fizioterapeutski tehničar i fizioterapeutski tehničar).

Na osnovu člana 8 Statuta Komore fizioterapeuta Crne Gore („Sl. list CG“ br. 44/2017), a u vezi sa članom 3 i 6 Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad fizioterapeuta („Sl. list CG“ br. 89/2017), fizioterapeut, saglasno zakonu, može neposredno da obavlja zdravstvenu djelatnost, ako pored odgovarajuće kvalifikacije nivoa obrazovanja i položenog stručnog ispita ima i licencu koju izdaje Komora fizioterapeuta Crne Gore.

Prema Odluci Izvršnog odbora Komore fizioterapeuta Crne Gore broj 01-1217-273 od 15.12.2017.g., za više fizioterapeutske tehničare i fizioterapeutske tehničare, izdaje se sertifikat za rad.

Na sledećoj stranici Komore fizioterapeuta Crne Gore se nalaze potrebni Zahtjevi za Upis u određeni Registar Komore, kao i Zahtjevi za izdavanje licence i sertifikata: http://komorafizioterapeuta.me/regulativa/licence/

Komentar