Fizioterapeuti u septembru 2017. u dvanaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 3572 terapijskih procedura kod 980 pacijenata

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IZVJEŠTAJ IZ SEPTEMBRA 2017.
U DVANAEST JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 36 FIZIOTERAPEUTA JE PRIMIJENILO 3572 TERAPIJSKIH PROCEDURA KOD 980 PACIJENATA

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 980 pacijenata (398 muškaraca tj 40.6% i 582 žena tj 59.4%) od toga u Domovima zdravlja 509 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 326 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Risnu sa 145 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 3572 terapijskih procedura u septembru mjesecu 2017. godine.

Za septembar mjesec smo primili podatke iz dvaanaest zdravstvenih ustanova od 36 fizioterapeuta. Radi se o Domovima zdravlja: Herceg Novi, Budva, Tivat, Danilovgrad, Berane, Pljevlja, Bar i Ulcinj, Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima i Specijalnoj bolnici u Risnu.

Na nivou Evropske Unije profesija je zakonski regulisana, i naziv fizioterapeut je rezervisan za one koji imaju određeno obrazovanje i djelokrug rada a prema ISCO 2008 (Međunarodna klasifikacija zanimanja) naše zanimanje je klasifikovano pod šifrom 2264.

U javnom zdravstvu Crne Gore, fizioterapeuti su zastupljeni u Domovima zdravlja tj u Jedinicama za fizikalnu terapiju primarnog nivoa na osnovu člana 26. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora, dok smo u sekundarnom nivou zdravstene zaštite zastupljeni na osnovu člana 3. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u bolnicama i prirodnim lječilištima.

Komentar