Fizioterapeuti u oktobru 2017. u četrnaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 4562 terapijske procedure kod 1267 pacijenata

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IZVJEŠTAJ IZ OKTOBRA 2017.
U ČETRNAEST JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 35 FIZIOTERAPEUTA JE PRIMIJENILO 4562 TERAPIJSKE PROCEDURE KOD 1267 PACIJENATA

Na osnovu primljenih podataka, fizioterapeuti su radili sa 1267 pacijenata (499 muškaraca tj 39.4% i 768 žena tj 60.6%) od toga u Domovima zdravlja 815 pacijenata, u Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima sa 375 pacijenata i u Specijalnoj bolnici u Brezoviku sa 77 pacijenata. Fizioterapeuti su primijenili 4562 terapijske procedure u oktobru mjesecu 2017. godine.

Za oktobar mjesec smo primili podatke iz četrnaest zdravstvenih ustanova od 35 fizioterapeuta. Radi se o Domovima zdravlja: Herceg Novi, Budva, Tivat, Danilovgrad, Berane, Pljevlja, Bar, Ulcinj, Kolašin i Cetinje, Opštim bolnicama u Baru, Beranama i Pljevljima i Specijalnoj bolnici u Brezoviku.

Na nivou Evropske Unije profesija je zakonski regulisana, i naziv fizioterapeut je rezervisan za one koji imaju određeno obrazovanje i djelokrug rada a prema ISCO 2008 (Međunarodna klasifikacija zanimanja) naše zanimanje je klasifikovano pod šifrom 2264.

U javnom zdravstvu Crne Gore, fizioterapeuti su zastupljeni u Domovima zdravlja tj u Jedinicama za fizikalnu terapiju primarnog nivoa na osnovu člana 26. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora, dok smo u sekundarnom nivou zdravstene zaštite zastupljeni na osnovu člana 3. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u bolnicama i prirodnim lječilištima.

Komentar