Fizioterapeuti u novembru 2017. u trinaest javnih zdravstvenih ustanova primijenili 4232 terapijske procedure kod 1198 pacijenata

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

IZVJEŠTAJ IZ NOVEMBRA 2017.
U TRINAEST JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 37 FIZIOTERAPEUTA JE PRIMIJENILO 4232 TERAPIJSKE PROCEDURE KOD 1198 PACIJENATA

Na nivou Evropske Unije profesija je zakonski regulisana, i naziv fizioterapeut je rezervisan za one koji imaju određeno obrazovanje i djelokrug rada a prema ISCO 2008 (Međunarodna klasifikacija zanimanja) naše zanimanje je klasifikovano pod šifrom 2264.

U javnom zdravstvu Crne Gore, fizioterapeuti su zastupljeni u Domovima zdravlja tj u Jedinicama za fizikalnu terapiju primarnog nivoa na osnovu člana 26. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora, dok smo u sekundarnom nivou zdravstene zaštite zastupljeni na osnovu člana 3. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u bolnicama i prirodnim lječilištima.

Komentar